SH-21 … 破砕機

生籾・乾燥籾・乾燥玄米 等多種対応機械

型式 SH-21-S SH-21-L SH-21-B
所要動力 三相200V/3.7kW
全長×全幅×全高 (mm) 2210×860×1400 2100×860×1410
重量 (kg) 196 201
排出方式 ショートサイクロン ロングサイクロン ボックス
作業条件 乾燥籾、乾燥玄米
低水分時 20%以下
生籾
高水分時 20~25%
能率 (kg/h) 500~1000 300~600